info[@]aramkadeh.com 021 - 88306756

سمینار آزاد برای عموم “مزایای ترک یک رابطه چیست؟”

سمینار آزاد برای عموم “مزایای ترک یک رابطه چیست؟” دپارتمان تخصصی ارتباط درمانی آرامکده برگزار میکند: پنجشنبه ۲۲ فروردین ماه ساعت ۱۷:۳۰ در مرکز مشاوره ی احیا برگزار خواهد شد: برای ثبت نام از طریق اطلاعات زیر اقدام نمایید: اطلاعات تماس: ۰۹۰۳۲۰۲۹۲۳۶ و ۰۲۱۸۸۳۰۶۷۵۶ ارتباط با ادمین تلگرام: @aramkadeh_admin ارتباط از طریق دایرکت اینستاگرام: http://www.instagram.com/uni_aramkadeh […]

سمینار آزاد برای عموم “چقدر برای شروع رابطه آماده‌ای؟”

سمینار آزاد برای عموم “چقدر برای شروع رابطه آماده‌ای؟” دپارتمان تخصصی ارتباط درمانی آرامکده برگزار میکند: چهارشنبه ۲۱ فرردین ماه ساعت ۱۸ در مرکز مشاوره ی احیا برگزار خواهد شد: برای ثبت نام از طریق اطلاعات زیر اقدام نمایید: اطلاعات تماس: ۰۹۰۳۲۰۲۹۲۳۶ و ۰۲۱۸۸۳۰۶۷۵۶ ارتباط با ادمین تلگرام: @aramkadeh_admin ارتباط از طریق دایرکت اینستاگرام: http://www.instagram.com/uni_aramkadeh […]

سمینار رایگان “چکار کنم دوستم داشته باشند؟”

سمینار رایگان “چکار کنم دوستم داشته باشند؟” دپارتمان تخصصی ارتباط درمانی آرامکده برگزار میکند: پنجشنبه ۲۳ اسفند ماه ساعت ۱۷:۳۰در مرکز مشاوره ی احیا برگزار خواهد شد: برای ثبت نام از طریق اطلاعات زیر اقدام نمایید: اطلاعات تماس: ۰۹۰۳۲۰۲۹۲۳۶ و ۰۲۱۸۸۳۰۶۷۵۶ ارتباط با ادمین تلگرام: @aramkadeh_admin ارتباط از طریق دایرکت اینستاگرام: http://www.instagram.com/uni_aramkadeh آیا ارتباطی بین […]

سمینار رایگان “من و تو و رابطه…”

سمینار رایگان “من و تو و رابطه…” دپارتمان تخصصی ارتباط درمانی آرامکده برگزار میکند: چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه ساعت ۱۸ در مرکز مشاوره ی احیا برگزار خواهد شد: برای ثبت نام از طریق اطلاعات زیر اقدام نمایید: اطلاعات تماس: ۰۹۰۳۲۰۲۹۲۳۶ و ۰۲۱۸۸۳۰۶۷۵۶ ارتباط با ادمین تلگرام: @aramkadeh_admin ارتباط از طریق دایرکت اینستاگرام: http://www.instagram.com/uni_aramkadeh

سمینار رایگان “چه ميشود كه حتي با داشتن يك رابطه خوب باز هم احساس آرامش نميكنم؟”

سمینار رایگان “چه ميشود كه حتي با داشتن يك رابطه خوب باز هم احساس آرامش نميكنم؟” دپارتمان تخصصی ارتباط درمانی آرامکده برگزار میکند: پنجشنبه شانزدهم اسفند ماه ساعت ۱۷ در مرکز مشاوره ی احیا برگزار خواهد شد: برای ثبت نام از طریق اطلاعات زیر اقدام نمایید: اطلاعات تماس: ۰۹۰۳۲۰۲۹۲۳۶ و ۰۲۱۸۸۳۰۶۷۵۶ ارتباط با ادمین تلگرام: […]

سمینار رایگان “چگونه طرف مقابلم را كنترل كنم؟”

سمینار رایگان “چگونه طرف مقابلم را كنترل كنم؟” دپارتمان تخصصی ارتباط درمانی آرامکده برگزار میکند: چهارشنبه پانزدهم اسفند ماه ساعت ۱۸ در مرکز مشاوره ی احیا برگزار خواهد شد: برای ثبت نام از طریق اطلاعات زیر اقدام نمایید: اطلاعات تماس: ۰۹۰۳۲۰۲۹۲۳۶ و ۰۲۱۸۸۳۰۶۷۵۶ ارتباط با ادمین تلگرام: @aramkadeh_admin ارتباط از طریق دایرکت اینستاگرام: http://www.instagram.com/uni_aramkadeh

سمینار رایگان “عشق مقدس وجود دارد؟ ۲”

سمینار رایگان “عشق مقدس وجود دارد؟ ۲” دپارتمان تخصصی ارتباط درمانی آرامکده برگزار میکند: پنجشنبه نهم اسفند ماه ساعت ۱۷:۳۰ در مرکز مشاوره ی احیا برگزار خواهد شد: برای ثبت نام از طریق اطلاعات زیر اقدام نمایید: اطلاعات تماس: ۰۹۰۳۲۰۲۹۲۳۶ و ۰۲۱۸۸۳۰۶۷۵۶ ارتباط با ادمین تلگرام: @aramkadeh_admin ارتباط از طریق دایرکت اینستاگرام: http://www.instagram.com/uni_aramkadeh

سمینار رایگان “به هيچكس نبايد اعتماد كرد؟”

سمینار رایگان “به هيچكس نبايد اعتماد كرد؟” دپارتمان تخصصی ارتباط درمانی آرامکده برگزار میکند: چهارشنبه هشتم اسفند ماه ساعت ۱۸ در مرکز مشاوره ی احیا برگزار خواهد شد: برای ثبت نام از طریق اطلاعات زیر اقدام نمایید: اطلاعات تماس: ۰۹۰۳۲۰۲۹۲۳۶ و ۰۲۱۸۸۳۰۶۷۵۶ ارتباط با ادمین تلگرام: @aramkadeh_admin ارتباط از طریق دایرکت اینستاگرام: http://www.instagram.com/uni_aramkadeh

سمینار رایگان “عشق مقدس وجود دارد؟”

سمینار رایگان “عشق مقدس وجود دارد؟” دپارتمان تخصصی ارتباط درمانی آرامکده برگزار میکند: پنجشنبه دوم اسفند ماه ساعت ۱۷:۳۰ در مرکز مشاوره ی احیا برگزار خواهد شد: برای ثبت نام از طریق اطلاعات زیر اقدام نمایید: اطلاعات تماس: ۰۹۰۳۲۰۲۹۲۳۶ و ۰۲۱۸۸۳۰۶۷۵۶ ارتباط با ادمین تلگرام: @aramkadeh_admin ارتباط از طریق دایرکت اینستاگرام: http://www.instagram.com/uni_aramkadeh

سمینار رایگان “توهمي به نام عشق؟”

سمینار رایگان “توهمي به نام عشق؟” دپارتمان تخصصی ارتباط درمانی آرامکده برگزار میکند: چهارشنبه اول اسفند ماه ساعت ۱۸ در مرکز مشاوره ی احیا برگزار خواهد شد: برای ثبت نام از طریق اطلاعات زیر اقدام نمایید: اطلاعات تماس: ۰۹۰۳۲۰۲۹۲۳۶ و ۰۲۱۸۸۳۰۶۷۵۶ ارتباط با ادمین تلگرام: @aramkadeh_admin ارتباط از طریق دایرکت اینستاگرام: http://www.instagram.com/uni_aramkadeh

سمینار رایگان “چرا همیشه با آدم‌های اشتباه در رابطه مواجه می‌شوم؟”

سمینار رایگان”چرا همیشه با آدم‌های اشتباه در رابطه مواجه می‌شوم؟” دپارتمان تخصصی ارتباط درمانی آرامکده برگزار میکند: پنجشنبه ۱۸ بهمن ماه ساعت ۱۷ در مرکز مشاوره ی احیا برگزار خواهد شد: برای ثبت نام از طریق اطلاعات زیر اقدام نمایید: اطلاعات تماس: ۰۹۰۳۲۰۲۹۲۳۶ و ۰۲۱۸۸۳۰۶۷۵۶ ارتباط با ادمین تلگرام: @aramkadeh_admin ارتباط از طریق دایرکت اینستاگرام: […]

سمینار رایگان “نقش فانتزی در ارتباط عاطفی”

سمینار رایگان “نقش فانتزی در ارتباط عاطفی” دپارتمان تخصصی ارتباط درمانی آرامکده برگزار میکند: چهارشنبه ۱۷ بهمن ماه ساعت ۱۸ در مرکز مشاوره ی احیا برگزار خواهد شد: برای ثبت نام از طریق اطلاعات زیر اقدام نمایید: اطلاعات تماس: ۰۹۰۳۲۰۲۹۲۳۶ و ۰۲۱۸۸۳۰۶۷۵۶ ارتباط با ادمین تلگرام: @aramkadeh_admin ارتباط از طریق دایرکت اینستاگرام: http://www.instagram.com/uni_aramkadeh

سمینار رایگان “بومرنگ در رابطه”

سمینار رایگان “بومرنگ در رابطه” دپارتمان تخصصی ارتباط درمانی آرامکده برگزار میکند: پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه ساعت ۱۷ در مرکز مشاوره ی احیا برگزار خواهد شد: برای ثبت نام از طریق اطلاعات زیر اقدام نمایید: اطلاعات تماس: ۰۹۰۳۲۰۲۹۲۳۶ و ۰۲۱۸۸۳۰۶۷۵۶ ارتباط با ادمین تلگرام: @aramkadeh_admin ارتباط از طریق دایرکت اینستاگرام: http://www.instagram.com/uni_aramkadeh

سمینار رایگان “چطور تمایلات و نیازهایم را به زبان بیاورم؟”

سمینار رایگان “چطور تمایلات و نیازهایم را به زبان بیاورم؟” دپارتمان تخصصی ارتباط درمانی آرامکده برگزار میکند: چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه ساعت ۱۸ در مرکز مشاوره ی احیا برگزار خواهد شد: برای ثبت نام از طریق اطلاعات زیر اقدام نمایید: اطلاعات تماس: ۰۹۰۳۲۰۲۹۲۳۶ و ۰۲۱۸۸۳۰۶۷۵۶ ارتباط با ادمین تلگرام: @aramkadeh_admin ارتباط از طریق دایرکت اینستاگرام: […]

سمینار رایگان “نبش قبر خاطرات در رابطه”

سمینار رایگان “نبش قبر خاطرات در رابطه” دپارتمان تخصصی ارتباط درمانی آرامکده برگزار میکند: پنجشنبه ۴ بهمن ماه ساعت ۱۷ در مرکز مشاوره ی احیا برگزار خواهد شد: برای ثبت نام از طریق اطلاعات زیر اقدام نمایید: اطلاعات تماس: ۰۹۰۳۲۰۲۹۲۳۶ و ۰۲۱۸۸۳۰۶۷۵۶ ارتباط با ادمین تلگرام: @aramkadeh_admin ارتباط از طریق دایرکت اینستاگرام: http://www.instagram.com/uni_aramkadeh