info[@]aramkadeh.com 021 - 88306756

دوازدهمین شماره ماهنامه پیام آرامش (ویژه نامه بهار)

زندگی وقتی به بار می¬نشیند که بافت ارتباطی مناسبی با دیگران داشته باشیم. انسان از همان بدو تولد تا لحظه¬ی مرگ نیاز به دیده شدن، دوست داشته شدن، دلبستگی و ارتباط دارد.
اما آیا می¬توان در روند بهبود ارتباطات خصوصا ارتباطات بین فردی تغییر به وجود آورد؟
با توجه به پژوهش¬های مختلف در حوزه¬ی ارتباط بین فردی، اگر روابط بزرگسالی تحت تاثیر روابط کودکی باشد، آیا هنوز می¬توان تحولی در روابط به وجود آورد؟

یازدهمین شماره ماهنامه پیام آرامش منتشر شد:

گوش کردن فعال یکی از مولفه های اصلی ارتباطات میان فردی است و در صورت عدم وجود، ارتباط مختل خواهد شد. گوش دادن به خودی خود روی نمیدهد. یعنی برای کسب اطلاعات خوب و سودمند تنهاشنیدن سخنان دیگری کافی نیست، آنچه مهم است کیفیت گوش دادن است.

هشتمین شماره ماهنامه پیام آرامش

میدانیم که همه ی انسان ها سبک های ارتباطی متفاوتی دارند. در این شماره میخواهیم ویژگی های افراد دارای سبک های ارتباطی متفاوت را مرور کنیم.
چند سبک ارتباطی مختلف داریم، اعم از: الف) سبک سلطه پذیر (منفعل)- سبک پرخاشگر (مهاجم)- سبک سلطه گر(فریبکار) و سبک جرآت مند

ششمین شماره ماهنامه پیام آرامش

از آنجایی که ما انسانها به شکل گروهی زندگی میکنیم، خواسته یا ناخواسته با دیگران ارتباط برقرار میکنیم. ارتباط فقط این نیست که بین ما و دیگران حرفی رد و بدل گردد، بلکه هر آنچه انجام میدهیم و نمیدهیم توسط دیگران تفسیر شده و در واقع تمام اعمال ما نوعی ارتباط به حساب می آیند. حتی زمانی که سکوت میکنیم نیز به نوعی در حال ارتباط برقرار کردن هستیم. با کلیک روی فایل دانلود تمامی اجزایی که برای ارتباط برقرار کردن لازم است را پیدا میکنید.

پنجمین شماره ماهنامه پیام آرامش

توانایی شروع یک گفتگو شرط لازم برای ایجاد یک ارتباط دوجانبه است، اما به طور قطع شرط کافی نیست. برای ادامه یافتن یک گفتگو باید راهکارهایی در نظر گرفته شود، با کلیک روی فایل دانلود تمامی اجزایی که برای شروع یک گفتگو لازم است را پیدا میکنید.

چهارمین شماره ماهنامه پیام آرامش

اگر همین حالا احساس میکنی دست به هر کاری میزنی، موفق نمیشوی و به مانع برمیخوری به این مفهوم است که درجا زده ای و گام برنمیداری این موضوع شاید به خاطر دلایل زیر باشد:
در برابر شرایط موجود در زندگی ات، آنطور که لازم است، احساس مسئوولیت نمیکنی. شرایط زندگی تو حاصل گزینش های خودت است. تو باید وضعیت فعلی ات را بپذیری و در قبال آن، احساس مسئولیت کنی. آز ان درس عبرت بگیری تا بتوانی تحول و دگرگونی را که موجب موفقیت و پیشرفت توست، ایجاد کنی.

سومین شماره ماهنامه پیام آرامش

برای اینکه بتوانیم زندگی خوب و موفقی داشته باشیم باید مهارت ها و توانایی های مختلفی داشته باشبم. مهارت های زندگی عبارتند از توانایی رفتار سازگارانه و مثبت که افراد را قادر می سازد تا به طور موثر با نیازها و چالش های روزمره برخورد نماید.

دومین شماره ماهنامه پیام آرامش

متاسفانه جلب پذیرش دیگران در زندگی اکثر انسان های قرن حاضر به صورت یک نیاز درآمده و این نیاز تا آنجا پیش رفته که قسمت اعظم انرژی و زمان گرانبهایمان صرف تلاش هایی برای جلب پذیرش دیگران می شود و این زنگ خطری است که مدتهاست به صدا درآمده و هشدار می دهد که پذیرش طلبی از حالت طبیعی خود که یک میل است خارج شده و به یک نیاز ونقطه ضعف جدی بدل گشته و سبب گردیده که بخش عظیمی از عزت نفس مان را در اختیار دیگران قرار دهیم تا آنطور که آنها مناسب میدانند با ما رفتار کنند و تنها در صورتی احساس رضایتمندی میکنیم که این افراد تصمیم بگیرند ما را مورد ستایش و پذیرش خود قرار دهند. برای گریز از دام پذیرش طلبی که از طریق آن عقاید دیگران، شخصیت ما را تحت کنترل درمی آورد، لازم است به بررسی عواملی که باعث نیاز به جلب پذیرش دیگران میشود بپردازیم تا بلکه بتوانیم از این دام خطرناک که در اکثر جوامع در حال گسترش است برهیم.