دومین شماره ماهنامه پیام آرامش

متاسفانه جلب پذیرش دیگران در زندگی اکثر انسان های قرن حاضر به صورت یک نیاز درآمده و این نیاز تا آنجا پیش رفته که قسمت اعظم انرژی و زمان گرانبهایمان صرف تلاش هایی برای جلب پذیرش دیگران می شود و این زنگ خطری است که مدتهاست به صدا درآمده و هشدار می دهد که پذیرش طلبی از حالت طبیعی خود که یک میل است خارج شده و به یک نیاز ونقطه ضعف جدی بدل گشته و سبب گردیده که بخش عظیمی از عزت نفس مان را در اختیار دیگران قرار دهیم تا آنطور که آنها مناسب میدانند با ما رفتار کنند و تنها در صورتی احساس رضایتمندی میکنیم که این افراد تصمیم بگیرند ما را مورد ستایش و پذیرش خود قرار دهند. برای گریز از دام پذیرش طلبی که از طریق آن عقاید دیگران، شخصیت ما را تحت کنترل درمی آورد، لازم است به بررسی عواملی که باعث نیاز به جلب پذیرش دیگران میشود بپردازیم تا بلکه بتوانیم از این دام خطرناک که در اکثر جوامع در حال گسترش است برهیم.

دومین شماره ماهنامه پیام آرامش منتشر شد:

آنچه در این شماره میخوانید:

نیاز به جلب پذیرش دیگران در طی مراحل زندگی

آموزش آرام سازی و ریلکسیشن

و…