سومین شماره ماهنامه پیام آرامش

برای اینکه بتوانیم زندگی خوب و موفقی داشته باشیم باید مهارت ها و توانایی های مختلفی داشته باشبم. مهارت های زندگی عبارتند از توانایی رفتار سازگارانه و مثبت که افراد را قادر می سازد تا به طور موثر با نیازها و چالش های روزمره برخورد نماید.

سومین شماره ماهنامه پیام آرامش منتشر شد.

آنچه در این شماره می خوانید:

خودآگاهی

اهمیت قدرت تصمیم گیری و …