ششمین شماره ماهنامه پیام آرامش

از آنجایی که ما انسانها به شکل گروهی زندگی میکنیم، خواسته یا ناخواسته با دیگران ارتباط برقرار میکنیم. ارتباط فقط این نیست که بین ما و دیگران حرفی رد و بدل گردد، بلکه هر آنچه انجام میدهیم و نمیدهیم توسط دیگران تفسیر شده و در واقع تمام اعمال ما نوعی ارتباط به حساب می آیند. حتی زمانی که سکوت میکنیم نیز به نوعی در حال ارتباط برقرار کردن هستیم. با کلیک روی فایل دانلود تمامی اجزایی که برای ارتباط برقرار کردن لازم است را پیدا میکنید.

ششمین شماره ماهنامه پیام آرامش منتشر شد.

آنچه در این شماره میخوانید:

مدیریت و کنترل هیجانات

مدیریت زمان

تحلیلی بر پنج نیاز اساسی در انسان

آنچه برای یک زندگی مشترک موفق باید دانست و …