نهمین شماره ماهنامه پیام آرامش

مهارت های اجتماعی عبارت است از توانایی برقراری روابط بین فردی با دیگران به نحوی که از نظر جامعه قابل قبول بوده و منطبق بر عرف جامعه باشد و در عین حال برای فرد سودمند بوده و بهره ای دوجانبه داشته باشد.

نهمین شماره ماهنامه پیام آرامش منتشر شد:

آنچه در این شماره میخوانید:

مهارت های اجتماعی و تاثیر آن بر روابط

چگونه احساسات پنهان را شناسایی کنیم؟

قاطعانه و شجاعانه ابراز وجود کنیم

و…