هشتمین شماره ماهنامه پیام آرامش

میدانیم که همه ی انسان ها سبک های ارتباطی متفاوتی دارند. در این شماره میخواهیم ویژگی های افراد دارای سبک های ارتباطی متفاوت را مرور کنیم.
چند سبک ارتباطی مختلف داریم، اعم از: الف) سبک سلطه پذیر (منفعل)- سبک پرخاشگر (مهاجم)- سبک سلطه گر(فریبکار) و سبک جرآت مند

هشتمین شماره ماهنامه پیام آرامش منتشر شد:

آنچه در این شماره میخوانید:

چگونه احساسات پنهان را شناسایی کنیم؟

حل مسئله؛ یکی از مهارت های اساسی و مفید در زندگی

چگونه شریک زندگی خود را انتخاب کنیم؟

و…