دوازدهمین شماره ماهنامه پیام آرامش (ویژه نامه بهار)

زندگی وقتی به بار می¬نشیند که بافت ارتباطی مناسبی با دیگران داشته باشیم. انسان از همان بدو تولد تا لحظه¬ی مرگ نیاز به دیده شدن، دوست داشته شدن، دلبستگی و ارتباط دارد.
اما آیا می¬توان در روند بهبود ارتباطات خصوصا ارتباطات بین فردی تغییر به وجود آورد؟
با توجه به پژوهش¬های مختلف در حوزه¬ی ارتباط بین فردی، اگر روابط بزرگسالی تحت تاثیر روابط کودکی باشد، آیا هنوز می¬توان تحولی در روابط به وجود آورد؟

دوازدهمین شماره ماهنامه پیام آرامش (ویژه نامه بهار)

آنچه در این شماره میخوانید:

چرا نیاز به مراقبت و شفقت نسبت به خود داریم؟

چگونه با احساس عشق به شخص غلط در زمان غلط مقابله کنیم؟

چگونه با تردیدهای خود در روابط عاشقانه و ازدواج خود کنار بیاییم؟

سبب شناسی خیانت در روابط (چرا خیانت در روابط رخ میدهد؟)

و …