هفتمین شماره ماهنامه پیام آرامش

مهم ترین موانع ارتباطی کدامند؟ در این شماره میخواهیم موانع ارتباطی افراد را بشناسیم: ۱- دید قالب و کلیشه ای ۲- نشان دادن راه حل ۳- بی توجهی به خواست دیگری

هفتمین شماره ماهنامه پیام آرامش منتشر شد:

آنچه در این شماره میخوانید:

مهم ترین موانع ارتباطی کدامند؟

آیا ابراز خشم همیشه بد است؟

چگونه شریک زندگی خود را انتخاب کنیم؟

و …