info[@]aramkadeh.com 021 - 88306756

چگونه با عاشق شدن کنار بیاییم؟

فروید در کتاب تمدن و ملالتهای آن می نویسد:
عشق به رابطه ی میان زن و مرد که بر اساس نیاز جنسی شان خانواده تشکیل داده اند اطلاق می شود. اما به احساسات مثبت بین والدین و فرزندان و خواهران و برادران در خانواده نیز گفته می شود.هر چند ما این روابط را باید به عنوان «عشقی که از به هدف رسیدن آن جلوگیری شده است » یا به عنوان مهربانی توصیف می کنیم عشقی که از به هدف رسیدن آن جلوگیری شده است در اصل همان عشق کاملا حسی بوده است و در ضمیر ناهشیار انسان هنوز وجود دارد.