آیا فکرمیکنی رابطه ت مانع از موفقیتت شده؟

آیا فکرمیکنی رابطه ت مانع از موفقیتت شده؟

اگه این حس و داری که رابطه ت مانع موفقیتت شده

قبل از اینکه اقدامی انجام بدی یا تصمیم بگیری رابطه تو تموم کنی،

یک ارزیابی کلی از خودتو رابطه ت داشته باش.

این ارزیابی بهت کمک میکنه ابعاد نادرست رابطه تو شناسایی کنی

و بتونی عواملی که باعث شدن احساس نارضایتی نسبت به رابطه ت داشته باشی و پیدا کنی.