چطور خلاقانه به او ابراز علاقه کنم؟

چطور خلاقانه به او ابراز علاقه کنم؟

آدمی ذاتاً در تکاپوی ارتباط و پیوند است.

انسان حیوانی اجتماعی و ناطق، و به دنبال موضوعی برای ارتباط است.

نخست شور ارتباط با موضوعی انسانی را دارد،یعنی طالب برقراری رابطه با هم‌نوع خود است.

اما اگر این رابطه امکان‌پذیر نباشد، به تکاپوی برقراری ارتباط با مادون انسان، یعنی حیوان و یا اشیاء می‌افتد.

با ظهور روانشناسی علمی و نظریه‌ها و پژوهش‌ها در باب مفهوم دلبستگی، اهمیت نخستین ارتباط به‌عنوان یک نیاز انسانی تأیید شد.

«چیزی بگو»، «حرفی بزن»، «نگاه معنی‌داری کن»، و «باب رابطه با من را باز کن».

«در این رابطه عواطفی نشان بده که با آنها در پیچم و پیوند را یگانه و یا موانع حصول آن را چاره کنم».

این ذات آدمیزاد است.