چکار کنم طرف مقابلم حرف دلش و بهم بزنه؟

چکار کنم طرف مقابلم حرف دلش و بهم بزنه؟

برای داشتن یه رابطه ی مستحکم اول باید اعتماد در رابطه به وجود آید.

اصل اعتماد و زدنِ حرف دل وقتیست که طرفین در یک ارتباط برابر و بالغ قرار بگیرند.

این به معنی نیست که حتما این اتفاق خواهد افتاد.

گاهی در صمیمانه ترین روابط هم برای اینکه دو طرف حرف دلشون و به یکدیگر بزنند،

سختی هایی را تجربه میکنند تا به این مرحله برسند که بتوانند حرف دل خود را به همدیگر بزنند.

با یک سری راهکارها می شود رابطه را به سمت صمیمی تر شدن با رعایت اصل اعتماد پیش برد.

پادکست زیر این راهکارها را در اختیار شما قرار می دهد.