چگونه با نامزد یا طرف مقابلمان که فضای بیشتری می‌خواهد، برخورد کنیم؟

چگونه با نامزد یا طرف مقابلمان که فضای بیشتری می‌خواهد، برخورد کنیم؟

هر رابطه نیاز به میزانی فضا و صرف وقت برای یکدیگر دارد.

برخی افراد تقریباً تمام ساعات را با هم می‌گذرانند،

در حالی که برخی دیگر تقریباً تمام وقت را جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند.

بسیاری از روابط در ما بین این دو قرار دارند و هر دو طرف باید با یکدیگر همکاری کنند تا تعادل مناسب “زمان ما” و “زمان من” را پیدا کنند.

اگر طرف مقابلتان نیاز دارد زمان بیشتری را برای خود داشته باشد، شما باید نیازهای او را درک کنید

و مطمئن شوید که او نیز نیازهای شما را درک می‌کند.

بر روی انجام کارهایی تمرکز کنید که می‌توانید بدون طرف مقابلتان انجام دهید

تا بتوانید با برنامه ریزی مناسب فضای مورد نیاز را به یکدیگر بدهید.