سمینار رایگان “تفاوت فرهنگی چه مشکلاتی ایجاد میکند؟”

هر کدام از ما گذشته و بایدها و نبایدهای خاص خودمان را داریم که باید آنرا بشناسیم

و بدانیم که چقدر تحت تاثیر خانواده هستیم چون در نهایت محدودیت ها و باید و نبایدهای ما ریشه در باورها و باید و نبایدهای خانواده دارد.

سمینار رایگان “تفاوت فرهنگی چه مشکلاتی ایجاد میکند؟”

 فرهنگ چیست؟

ما هنگامی که به دنیا می آییم هیچ تعریفی از هیچ چیز نداریم،

اما کم کم برای مفاهیمی مثل نقش ها و باورها و اصول و حتی مسایل مالی تعاریفی می آموزیم.

در مرحله اول این مفاهیم و تعاریف را خانواده به ما میدهد. و در مراحل بعدی دنیای واقعی و جامعه که به صورت زیر است:

در واقع در ابتدا همه چیز زیباست، اما ما در مراحل بعدی زندگی و در مواجهه با دنیای واقعی می آموزیم

که برای دوست داشته شدن شروطی وجود دارد و تعاریفی هم برای بعضی از مفاهیم مثل شکست وجود دارد.

در واقع تعریف اولیه ما از مفاهیم در خانواده شکل میگیرد که بایدها و نبایدهای ما را به وجود می آورد.

بعد از مدتی که در دنیای واقعی با مسائل و مفاهیم جدیدی روبه رو میشویم دچار شک و تردید میشویم،

و از آنجایی که دنیای بیرون پر از درد و رنج است ما شک و تردید را متوجه خودمان میکنیم

و به خودمان حمله میکنیم چون میفهمیم که  تعاریف ( ابزارهای ) ما غلط است.

و اگر خانواده هم این موضوع را تایید کنند و به ما حمله کنند این موضوع تبدیل به باور هسته ای ما میشود.

در نهایت ما به این نتیجه میرسیم که دوست داشتنی نیستیم.

اما با حضور در جامعه میخواهیم باور خود را  از بین ببریم و از جامعه ای که در آن هستیم تایید و توجه بگیریم.

و البته در این مرحله خانواده هم جزو جامعه ما محسوب میشوند و ما دچار برون سازی میشویم.

یعنی خودمان را ازدید دیگران بررسی میکنیم و تغییراتی در خود شکل میدهیم و اینها تبدیل به فرهنگ و باور ما میشود.

در نتیجه دو فاکتوری که فرهنگ ما را میسازد :

۱- باید و نبایدهای خانواده   ۲- برداشت من از محیط

البته لازم به ذکر است که باید و نبایدهای خانواده هم به نوعی از محیط و جامعه گرفته شده است.

در واقع تعاریفی که ما از باورها- ارزش ها- سنتها- اعتقادات-ساختار و بینش ها داریم فرهنگ ما را شکل میدهد.

حال با توجه به تعریفی که از فرهنگ داریم میخواهیم بدانیم که چگونه دو فرد با دو فرهنگ متفاوت میتوانند با هم رابطه داشته باشند.

من : فرهنگ (الف)  گذشته ام                                  طرف مقابل : فرهنگ (ب)   گذشته

باید و نبایدهایم                                                     باید ها و نباید هایش

هر کدام از ما گذشته و بایدها و نبایدهای خاص خودمان را داریم که باید آنرا بشناسیم

و بدانیم که چقدر تحت تاثیر خانواده هستیم چون در نهایت محدودیت ها و باید و نبایدهای ما ریشه در باورها و باید و نبایدهای خانواده دارد.

ولی با دانستن اینها باز هم هنگامی که فرد عاشق میشود تفاوتهای فرهنگی برایش خیلی اهمیت ندارد

بلکه به نوعی این تفاوتها برایش جذابیت هم دارد. اما این جذابیت نمیتواند تاثیری مثبت یا سازنده داشته باشد

چون تعریف های این دو نفر از مفاهیم سازنده فرهنگ با هم متفاوت است و این دو نمیتوانند با هم بر سر موضوعات مختلف به نتیجه برسند.

و از طرفی مفروضات و باورهای ما غیر قابل تغییر است و یا تغییر آنها خیلی سخت است.

و نمیتوانیم روی تغییر طرف مقابل حساب باز کنیم

و معمولا این تغییرات همراه با تنبیه –برچسب-تحقیر-سرزنش-قضاوت و..میشود

اما در صورتی که فرهنگ و مفروضات خود را بشناسیم و بخواهیم آنرا تغییر دهیم،

میتوانیم با طرف مقابل به نتیجه برسیم.

در واقع ما در انسانهای بالغ باز تعریف داریم یعنی بخشی از باورها و فرهنگ ناسازگار خود را باز تعریف میکنیم و تغییر میدهیم.