سمینار رایگان “چه کسی را انتخاب کنم؟”

شخصیت ما انسانها از سه عنصر ژنتیک، محیط و اراده تشکیل شده است.

وقتی میخواهیم انتخاب کنیم باید در یکی از این سه مورد با هم تناسب و تشابه داشته باشیم،

در واقع ژنتیک یا ذهن ناخودآگاه ما چیزی نیست که خیلی قابل تغییر باشد.

سمینار رایگان “چه کسی را انتخاب کنم؟”

برای اینکه بتوانیم تشخیص دهیم انتخابهایمان چگونه هستند

و دقیقا چه اولویت هایی داریم، میتوانیم به عنوان مثال ده فاکتور از شرایط دلخواه و انتظاراتی که از شریک عاطفی خود داریم را بنویسیم.

این فاکتورها به ما کمک میکنند تا ویژگی هایی را که نوشتیم را مرور کنیم و از خود بپرسیم چرا این آیتم ها را انتخاب کردیم.

در واقع ما اگر چرایی احساساتمان را بشناسیم، میتوانیم چرایی انتخاب ها و اولویت هایمان را نیز درک کنیم.

به عنوان مثال اگر ما میخواهیم طرف مقابلمان با جنس مخالف ارتباط نداشته باشد،

باید بتوانیم تشخیص دهیم که چرا این انتخاب ماست و علت آن را کشف کنم

و هرچه ما به خودشناسی برسیم بهتر قدرت انتخاب و تشخیص خواهیم داشت،

اما از طرفی هم الزاما به دنبال تفاوت ها در طرف مقابل نیستیم.

و گاهی به دنبال شباهت ها هستیم، یعنی اگر من برونگرا هستم، دوست دارم طرف مقابل هم برونگرا باشد.

اما هیچ کدام از اینها به عنوان قانون و … نیستند و روانشناسی به دنبال این است که

بتواند به انسانها در این زمینه کمک کند که آنها بدانند هرکسی منحصر به فرد است

و شخصیت و ویژگی های خاص خود را دارد و نمیتوان با دستورالعمل های کلی برای کسی یک فرمول کلی صادر کرد.

در اصل شخصیت ما انسانها از سه عنصر ژنتیک، محیط و اراده تشکیل شده است.

وقتی میخواهیم انتخاب کنیم باید در یکی از این سه مورد با هم تناسب و تشابه داشته باشیم،

در واقع ژنتیک یا ذهن ناخودآگاه ما چیزی نیست که خیلی قابل تغییر باشد.

و اینها از بچگی در ذهن ما شکل گرفته، یعنی پدر و مادر ذهنی ما همیشه در ذهن ما هستند

و پیام های آنها برای ما خیلی اهمیت دارد.

مثلا اگر پسر ارتباط خوبی با مادرش داشته باشد در انتخاب خود کسی شبیه مادرش را پیدا میکند و یا برعکس.

در واقع ما در روابط به دنبال تامین نیازهای خود هستیم.

در واقع ما با ناخودآگاه خود کسی را انتخاب میکنیم که فرایند آگاهانه و هشیاری نیست.

و ما با باورهای بنیادین و اساسی خود کسی را انتخاب میکنیم که هیجانات ما را فعال کند.