سمینار رایگان “چگونه با يك كمال گرا رفتار كنم؟”

انسان باید از کمال گرایی مطلق که منجر به ایجاد تفکرات خشک و غیرقابل انعطاف و همچنین ذهنیات واهی می گردد,بپرهیزد.انجام کارها و تفکرات بی عیب و نقص,درنهایت محکوم به شکست است. افراد کمال گرا,به نظم و ترتیب افراطی معتقدند و بسیاری از موفقیت ها را به دلیل ترس از اشتباه کردن از دست می دهند.

سمینار رایگان “چگونه با يك كمال گرا رفتار كنم؟”