زبان بدن؛ چگونه افکار دیگران را بخوانیم؟

زبان بدن؛ چگونه افکار دیگران را بخوانیم؟

بر اساس یافته­ های دانشمندان علوم رفتاری تنها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از ارتباطات ما به صورت کلامی
و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد آن به صورت غیرکلامی یعنی با استفاده از حالت­های سر و دست و چشم و…صورت می­گیرد.

زبان کلامی تحت کنترل بخش هوشیار مغز قرار دارد و ما می­توانیم آگاهانه کلماتی را بر زبان جاری کنیم

که با احساسات و نیات واقعی ما همخوانی نداشته باشند.

و در نتیجه نیت واقعی خود را پنهان و آن را به گونه ­ایی دیگر جلوه دهیم.

اما زبان بدن توسط بخش ناهوشیار مغز کنترل می­شود

و ما کنترل چندانی بر آن نداریم و از این رو بازتاب دهنده احساسات واقعی و درونی ماست.