سمینار رایگان “عشق مقدس وجود دارد؟ ٢”

سمینار رایگان “عشق مقدس وجود دارد؟ ٢”

سمینار رایگان “عشق مقدس وجود دارد؟ ٢”

پنجشنبه ۹ اسفند با حضور همراهان آرامکده برگزار گردید.

برای دیدن محتوای کامل ویدئو روی لینک فایل کلیک نمایید.