ثبت نام در دومین ترم باشگاه مقاوم سازی شخصیت

آرامکده برگزار میکند:

از همراهان آرامکده در دومين ترم باشگاه مقاوم سازي شخصيت دعوت بعمل می آید:

شروع دوره شنبه ١٧فروردين ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰
حق عضویت ماهانه ۲۰۰/۰۰۰ هزار تومان

با تمرين

تسلط و چيرگي بر خود

پرورش شخصيت مقاوم

شناسايي نقاط ضعف و قوت خود و خنثي كردن آن

ثبات خلق و كاركرد

انسجام رواني شناختي

توازن و تناسب رواني رفتاري

سلاحهاي رواني چه هست و چه نيست؟

زماني كه ديگران با سلاحهاي رواني به شما حمله ميكنند چگونه بر خود مسلط ميمانيد؟

ايا من بايد انچه ديگرن مهم ميدانند مهم بدانم يا انچه ديگران دوست دارند دوست داشته باشم؟

دوست داريد ديگران در مشت شما باشند؟

ايا از پيامد سلاحهاي رواني كه عليه ديگران استفاده ميكنيد راضي هستيد؟