قاتل پنهان روابط : خشم پنهان / 16 الی 18

چه اندازه از رابطه قبلی ام بگویم ؟ / 18 الی 20 / خانم هوروش