سمینار 245 : چطور بفهمیم طرف مقابل چقدر عزت نفس داره ؟ / 16 الی 18 / ناشناس

سمینار 246 : با ترس از رها شدن در رابطه چه کنم ؟ / 18 الی 20 / خانم غندی