سمینار 243 :  شخصیت ناسازگار / 17.30 الی 19 / دکتر حضرت زاده

سمینار 244 : چگونه رفتار طرف مقابل را رمزگشایی کنم ؟ / 19 الی 20.30 / خانم مونا عباسی