سمینار 247 : با عشق یکطرفه چه کنم ؟ / 17.30  الی 19 / خانم هوروش

سمینار 248 : با خشم از طرف مقابل چه کنم ؟ / 19 الی 20.30/ خانم متولی