سمینار پنج شنبه 8 خرداد ماه 1399

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

پنج شنبه 8 خرداد ماه 1399

کاملا رایگان :

سمینار شماره 288: چرا در رابطه خود فرافکنی میکنید؟

ساعت: 16 تا 18

سمینار پنج شنبه 25 اردیبهشت ماه 1399

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

پنج شنبه 25 اردیبهشت ماه 1399

کاملا رایگان :

سمینار شماره 287: چرا در رابطه احساس بی کفایتی می کنیم؟

ساعت: 16 تا 18

سمینار پنج شنبه 18 اردیبهشت ماه 1399

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

پنجشنبه پنج شنبه 18 اردیبهشت ماه 1399

کاملا رایگان :

سمینار شماره 286: چرا در رابطه احساس بی کفایتی می کنیم؟

ساعت: 16 تا 18

سمینار پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه 1399

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

پنجشنبه 11 اردیبهشت ماه 1399

کاملا رایگان :

سمینار شماره 285: عشق ابزاری برای کنترل ؟

ساعت: 18 تا 20

سمینار پنجشنبه 4 اردیبهشت ماه 1399

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

دوشنبه 4 اردیبهشت ماه 1399

کاملا رایگان :

سمینار شماره 284: زیر بنای ترس از رابطه چیست؟

ساعت: 18 تا 20

سمینار دو شنبه 4 فروردین ماه 1399

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

دوشنبه 4 فروردین ماه 1399

کاملا رایگان :

سمینار شماره 283: عشق ورزی و انواع ان

ساعت: 17