سمینار های پنجشنبه 3 بهمن ماه 1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

پنجشنبه 3 بهمن ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 261: وقتی طرف مقابل نقش قربانی بازی میکند چه کنیم؟

ساعت: 16 الی 18

سمینار شماره 262 : چرا ادم رویا هایم نیستم ؟

ساعت : 18 الی 20

سمینار های پنجشنبه2 بهمن  ماه 1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

پنجشنبه2 بهمن  ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 259 : چرا آنقدری که من انرژی میگذارم ، طرف مقابل انرژی نمیگذارد؟

ساعت: 16 تا 17:30

سمینار شماره 260: عشق سالم و عشق بیمار ؟

ساعت : 17:30 تا19

 

سمینار های پنجشنبه 26 دی ماه 1398

 

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

پنجشنبه 26 دی ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 257: دوست داشتن دروغین چه شکلیه ؟

ساعت: 16 الی 18

سمینار شماره 258: چگونه یک رابطه امن ایجاد کنم؟

ساعت : 18 تا 20

سمینار های چهارشنبه 25دی1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

چهارشنبه 25 دی ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 255: چرا حرف من را نمیفهمد

ساعت: 16 الی 17:30

سمینار شماره 256: نجات از سردرگمی

ساعت 17:30 الی19

سمینار های پنج شنبه 19 دی 1398

 

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

پنجشنبه 19 دی ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 253 : چگونه سلامت رابطه را اندازه گیری کنم؟

ساعت: 16 الی 18

سمینار شماره 254: با انتظاراتم در رابطه چه کنم؟

ساعت : 18 الی 20

سمینار های چهارشنبه 18دی ماه 98

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

چهارشنبه 18 دی ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 251 : چرا در روابطم دیده نمیشوم؟

ساعت: 16 الی 17:30

سمینار شماره 252 : عشق مجازی

ساعت 17:30 الی19