سمینار پنجشنبه 22 اسفند ماه 1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

پنجشنبه 22 اسفند ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 282: آنچه دیگران در رابطه از ما میبینند ، ما هستیم؟

ساعت: 16 الی 18

سمینار پنجشنبه 15 اسفند ماه 1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

پنجشنبه 15 اسفند ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 281: با پیمانشکنی چه کنم؟

ساعت: 16 الی 18

سمینار های چهارشنبه 14 اسفند ماه 1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

چهارشنبه 14 اسفند ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 279 : اشتباهات طرف مقابل (بخشش ی تنبیه) ؟

ساعت: 16 الی 17:30

سمینار شماره 280 : واقع گرایی در برابر ایده آل گرایی

ساعت 17:30 الی19

سمینار های پنجشنبه 8 اسفند ماه 1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

پنجشنبه 8 اسفند ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 277: چرا دوست دارم در رابطه قوی دیده بشم؟

ساعت: 16 الی 18

سمینار شماره 278 :الفبای مذاکره عاطفی؟

ساعت : 18 الی 20

سمینار های چهارشنبه 7 اسفند ماه 1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

چهارشنبه 7 اسفند ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 275 : تجربه ای به نام غم 2 ؟

ساعت: 16 الی 17:30

سمینار شماره 276 : خانواده ها به عنوان عامل طلاق

ساعت 17:30 الی19

سمینار های پنجشنبه 1 اسفند ماه 1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

پنجشنبه 1 اسفند ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 263: چگونه با ترس هایم مواجه شوم؟

ساعت: 16 الی 18

سمینار شماره 274 :مسئولیت رابطه با کیست؟

ساعت : 18 الی 20

سمینار های چهارشنبه 30بهمن ماه 1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

چهارشنبه 30بهمن ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 271 : تجربه ای به نام غم 1 ؟

ساعت: 16 الی 17:30

سمینار شماره 272 : واکسیناسیون رابطه زناشویی

ساعت 17:30 الی19

سمینار های پنجشنبه 24 بهمن ماه 1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

پنجشنبه 24 بهمن ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 269: با نا کامی چه کنم؟

ساعت: 16 الی 18

سمینار شماره 270 : الگوی عاطفی من از کجا می اید ؟

ساعت : 18 الی 20

سمینار های چهارشنبه 23 بهمن ماه 1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

چهارشنبه 23 بهمن ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 267 : چه جوری بفهمم دروغ میگوید ؟

ساعت: 16 الی 17:30

سمینار شماره 268 : چرا ما داریم طلاق میگیریم

ساعت 17:30 الی19

سمینارهای پنجشنبه 17 بهمن1398

سمینار روانشناسی :

ویژه عموم مردم

پنجشنبه 17 بهمن ماه 1398

کاملا رایگان :

سمینار شماره 265: چرا نقش منجی بازی میکنیم؟

ساعت: 16 الی 18

سمینار شماره 266 : شرم ،قاتل پنهان خوشبختی ؟

ساعت : 18 الی 20