باور های افراد ایده الیست

باور های افراد ایده الیست : ما با چهار گروه از افراد طرف هستیم که نمیدانیم طرف مقابلمان جز کدام یک از این گروه ها است بنابر این نیاز داریم تا با دانستن نشانه ها افراد را بشناسیم :

گروه اول:

اینها چون از خود متنفر هستند و فکر میکنند که ایده آل وجود ندارد اما در عین حال میخواهند به آن ایده آل پایبند باشند دچار سه حالت هستند:
1-به خودشان حمله میکنند. خود را سرزنش میکنند.
2-خشم از خود پیدا میکنند.( افسردگی)
3-از خودشان انتقام میگیرند. دچار زخم معده و سردرد ….

گروه دوم:

در گروه دوم هم ایده آل (صداقت)وجود ندارد و بنابر این فرد به خودش اجازه میدهد دروغ بگوید. چون به این نتیجه میرسد که هیچ ایده آلی (صداقت) وجود ندارد. و حتی اگر این ایده آل در دیگری وجود داشته باشد آن را بی ارزش میکنند یا اصلا باور نمیکنند و در مقابل دروغ گفتن را امری عادی نشان میدهیم .

گروه سوم :

باور های افراد ایده الیست : این افراد قلبا باور دارند که به ایده آل شان رسیده اند ولی در اصل نرسیده اند و صرفا خود و دیگران را فریب میدهند بنابراین هنگامی که به صداقت راستگویی و ایده آل شان حمله شود به شدت واکنش نشان میدهند. به این افراد هیچ گونه واکنشی نباید نشان داد.
گروه چهارم:
در این گروه یک فرد به عنوان معیار است و هر رفتاری که بکند ما آنرا قبول میکنیم و به عنوان یک هنجار مي پذيرين و در واقع تمام رفتارهای او را معیار قرار میدهیم و رفتارهای خود را با آن فرد توجیه میکنیم و این حالت باعث اسیب به ما میشود چون دروغها را حس نمیکنیم.

باور های افراد ایده الیست  : دپارتمان اموزش مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره احیا