• جلسه درمان فردی
 • هزینه مصوب
  هر جلسه
 • تعداد نا محدود جلسه درمان
 • هر جلسه 45 دقیقه
 • جلسات فردی
 • یک جلسه در هفته
 • شرکت در سمینارها
 • رایگان
  هر ماه
 • تعداد نامحدود سمینار
 • هر سمینار 1.5 ساعت
 • هر جلسه بیش از 30 نفر
 • حداقل 3 سمینار در هفته
 • گروه درمانی
 • رایگان
  هر ماه
 • 10 جلسه گروه درمانی
 • هر جلسه 1 ساعت
 • هر جلسه 10 نفر حضور دارند
 • یک روز در هفته